NAKOMING

FONDSBESTUURDERS

NAKOMING

Nakoming van die vereistes neergelê deur die FAIS - wetgewing word gemonitor deur Masthead Distribution Services (Pty) Ltd, 'n  Nakomingspraktyk wat goedgekeur is deur die FSCA (voorheen FSB). Hul posadres is Posbus 856, Howard Place, 7450. Hul kontak nommer is 021 686 3588 en faks 021 686 3589.   

                                                        

SBRO Fondsbestuurders is 'n lid van die Masthead Finansiële Adviseurs Assosiasie, wat onder andere nakomingsdienste, praktykbestuur, tegnologiese ondersteuning  aan SBRO Fondsbestuur bied. Hierdie ondersteuningsdienste help SBRO Fondsbestuurders om die kliënt 'n baie meer professionele diens te bied. Hierdie nakomingsdiens stel SBRO Fondsbestuur instaat om te kan voldoen aan die streng wetgewende vereistes wat uit hoofde van die FAIS - wetgewing neergelê word en stel die maatskappy instaat om die kliënt op 'n meer toepaslike en deursigtige wyse van hulp te wees. As gevolg van die praktyk ondersteunings - diens word SBRO Fondsbestuurders die geleentheid gebied om die batebestuur - praktyk op 'n meer omvattende en professionele wyse te bestuur en beter diens aan die kliënt te lewer.

Let asb daarop dat ons in nakoming van die regulerende wetgewing 'n opgedateerde openbaarmakingsregister hou. Hierdie register reflekteer alle finansiële - en eienaarskapbelange wat ons geregtig op mag raak, en lys die besigheidsverhoudings wat ons met ons produk verskaffers het. Hierdie dokument bevorder deursigtigheid in ons onderhandelinge met kliënte en is beskikbaar vir inspeksie. 

Alle informasie wat verkry word van of oor die kliënte sal konfidensieel  hanteer word en sal nie openbaar gemaak word nie tensy geskrewe toestemming van die kliënt verskaf is of indien ons firma wetlik daartoe verplig sou word.

In die geval waar die kliënt ontevrede sou wees met enige aspek aangaande die dienslewering van enigeen verbonde aan SBRO Fondsbestuurders moet 'n skriftelike klagte gerig word aan die bovermelde adres. 'n Kopie van SBRO Fondsbestuurders se Klagte Beslegtings Beleid is beskikbaar op versoek

BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING

BELEIDSVERKLARING INGEVOLGE DIE WET OP DIE BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING (WET 4 van 2013) (hierna die “Wet” genoem)

 

Dit is vir ons baie belangrik om u persoonlike inligting te respekteer en te beskerm (verwys na die definisie van “Persoonlike Inligting” aan die einde van hierdie beleidsverklaring). Dit is ook 'n grondwetlike reg, ‘n integral tot goeie sakepraktyk, wat ons baie ernstig opneem.

 

In ooreenstemming met die agt voorwaardes wat in die Wet voorgeskryf word, moet ons -

 

 • Gesamentlike met u verantwoordelikheid en rekenskap aanvaar om u Persoonlike Inligting verantwoordelik te bestuur en te beskerm wanneer u ons dienste en oplossings aan u verskaf;

 • Onderneem om Persoonlike Inligting van u slegs vanaf u of u gemagtigde genomineerde te ontvang en net die Persoonlike Inligting te gebruik wat nodig is vir die doel om u te help met u vereiste / verlangde oplossings, en om die verbandhoudende ooreenkomste te sluit en om die wettige regsbelange van alle betrokkenes in ag te neem, soos vereis deur die Wet. Ons sal ook u reg respekteer om u toestemming vir die verwerking / gebruik van u Persoonlike Inligting terug te trek;

 • Onderneem om u Persoonlike Inligting slegs te gebruik vir die doel waarvoor u dit verskaf het, naamlik om u te help om oplossings te bied vir u versoeke;

 • Onderneem om u Persoonlike Inligting nie met iemand te deel en of verder te verwerk as wat nodig is om u te help met u oplossings of deur die Wet nie;

 • Onderneem om oop en deursigtig te wees en u in kennis te stel soos en wanneer dit deur die Wet vereis word;

 • Onderneem om u persoonlike inligting in my / ons besit te beskerm;

 • Onderneem om onmiddelik op u versoek te bevestig welke Persoonlike Inligting ons van u in ons besit het, om die Persoonlike Inligting op te dateer en reg te stel en dit nie langer te hou as wat wettig vereis word nie.

 • Ons firma, of die maatskappye wat ons as produkverskaffers gebruik om aan u versoeke tot finansiele dienste en of produkte gehoor te gee, en om daarom van u Persoonlike Inligting te versamel, te gebruik en te stoor soos voorgeskryf deur toepaslike wette en regulasies vir onder andere die volgende doeleindes:
   

  • Om finansiele dienste en of produkte soos deur u versoek aan u te verskaf;

  • Om op u navrae te reageer;

  • Om u identiteit te bevestig en te verifieer, en of om seker te maak dat u 'n gemagtigde gebruiker is vir veiligheidsdoeleindes;

  • Vir versekeringsdoeleindes;

  • Om eise te beoordeel en te verwerk;

  • Om kredietverwysings na te gaan of te verifieer, egter slegs as u dit magtig, of as dit 'n vereiste is om u oplossings aan u te verskaf;       

  • Vir bedryfsdoeleindes wat benodig word om u te help met die oplossings wat u benodig;

  • Vir oudit- en rekordhouding;

  • In verband met moontlike vereistes deur die Inligtingsreguleerder of ander regeringsinstansies wat deur die Wet, regsgedinge of hofuitsprake toegelaat word.

BEPALINGS & VOORWAARDES

S-BRO FONDSBESTUURDERS (EDMS) BPK (FSCA kategorie 2: Nr: 41855) (Reg nr: 1999/018626/07)

© 2018 deur S-Bro. Trots ontwerp deur PIXILLUSIONS