BELÊ BY ONS

FONDSBESTUURDERS

BELEGGINGS

Die FSCA en die FAIS – wetgewing vereis van elke Finansiële dienste Verskaffer om by die FSCA te registreer alvorens wettiglik besigheid bedryf kan word.

 

SBRO FONDSBESTUURDERS is die trotse eienaar van ‘n Kategorie II lisensie uitgereik deur die destydse FSB. Daarom kan ons vrywillige en verpligte fondse van kliënte belê. Hierdie entiteit kan dus met selfvertroue as beleggingsbestuurder aangestel word om toe te sien dat dat die belegging gedoen word in korrelasie met die kliȅnt se finansiele behoeftes, risiko - aptyt en omstandighede.

 

‘n Kategorie II lisensie is ‘n unieke en gesogte lisensie in die industrie en word slegs toegeken indien aan die streng vereistes wat gestel word aangaande kennis, ervaring en persoonlike integriteit aan voldoen word. Hierdie kenmerke is onderliggend tot ons direkteure se werksetiek en ons wil ons beleggingskliȅnte verseker van verantwoordelike en lojale optrede te alle tye.

 

SBRO FONDSBESTUURDERS se administrasie word gedoen deur Boutique Collective Investments (RF) (Pty) Ltd (“BCI”). BCI is ‘n toonaangewende onafhanklike administratiewe en kollektiewe beleggings-diensverskaffer in Suid-Afrika. BCI se kernbesigheid is om boetiekvennote soos SBRO FONDSBESTUURDERS, te ondersteun in die groei van hulle bates onder bestuur deur die verskaffing van hoëgehalte produkte, administrasie en verspreiding van dienste.

 

Die volgende beleggings kan gedoen word:

Effektetrusts                                  Fonds van Fondse                               Direkte Belegging in Aandele                                 'Wrap funds'

 

 

5.gif

LAAI WEBBLAD

GESKIEDENIS & MYLPALE

SBRO Fondsbestuurders, tesame met Boutique Collective Investments (Pty) Ltd ("BCI"), wat optree as een van die leidinggewende Kollektiewe Beleggings Skema - verskaffers, het in April 2007 die SBRO Defensiewe Fonds van Fondse gestig en die SBRO Gebalanseerde Fonds van Fondse in Februarie 2009.                                                            

 

Gedurende 2016 is die SBRO BCI Bestuurde Fonds van Fondse gestig. Die hoofoogmerk met die uitbreiding van ons produkreeks was om ons kliënte met 'n wyer verskeidenheid beleggings strategieë en diversifikasie modelle toe te rus.            

 

SBRO Fondsbestuurders het tussen R1,6 - en R2 biljoen kliënte - fondse onder bestuur. Dit is verspreid tussen al drie ons fondse en verskaf steeds aan kliënte, individue en korporatiewe instellings 'n unieke benadering tot beleggings en portefeulje bestuur. 

 

Die hoofdoel was en is steeds om ons beleggings - kliënte toegang tot gespesialiseerde beleggingsprodukte, 'n gediversifiseerde strategie en 'n aktiewe beleggingsdiens te gee.                                                                         

 

Aktiewe Beleggingsbestuur fokus op die uitprestering van die mark asook inflasie met 'n bepaalde aantal basispunte. Die doel is nie om bloot 'n bepaalde indeks te volg nie.

 

Die waarde van 'n Aktiewe beleggingsbestuur - styl kom veral na vore wanneer markte volatiel is aangesien sulke omstandighede moontlikhede skep vir die aktiewe bestuurder om ondergepryste aandele te identifiseer en dit aan te skaf om sodoende die indeks en inflasie te klop. 

                                                                                   

Benewens die dag tot dag besprekinge en strukturering van kliënte se beleggingsportefueljes beskik SBRO oor 'n diverse beleggingskomitee wat kwarttaaliks ontmoet. Dit is wanneer ons die plaaslike stand en persepsies jeens die markte heroorweeg en bepaal of ons onderliggende beleggings-beleide steeds die korrekte is gegewe die heersende ekonomiese en politiese klimaat. Die komitee - lede het uiteenlopende perspektiewe wat baie gepas is vir die doel maar elke lid is bereidwillig om saam te werk en nuwe vars idees te deel en te oorweeg.

                                                                       

Ons missie en doel is om altyd in die beste belange van ons kliënte op te tree met 'n hoë vlak van kennis om hul finansiële behoeftes te bevredig. Ons is deeglik daarvan bewus dat uitnemende dienslewering en hoflike en billike hantering van mense en kliënte hulle 'n wandelende advertensie van ons handelsmerk maak.                                                                    

FONDS OPSOMMINGS

Die drie Fonds van Fondse word met verskillende mandate bestuur.

 

SBRO BCI Defensiewe FvF / Inflasie + 3%
Die doel met hierdie portefeulje is om die belegger ‘n hoȅ vlak van inkomste, gekombineer met ‘n stabiele medium tot lang termyn reȅle kapitale groei, te bied. Die portefeulje volg ‘n beleggingsbeleid wat onderliggende beleggings insluit wat daarop gemik is om inkomste en kapitaalgroei te lewer wat normaalweg geassosieer kan word met die struktuur van ‘n konserwatiewe aftree fonds. Die portefeulje se aandeel blootstelling kan so hoog wees as 40% van die portefeulje se netto bate waarde. Hierdie fonds voldoen aan die vereistes van Regulasie 28.

 

SBRO BCI Gebalanseerde FvF / Inflasie + 4%
Die primêre beleggingsoogmerk met hierdie portefeulje is om die belegger gemiddelde vlakke van inkomste en lang termyn kapitaal te verskaf. Hierdie portefeulje se plaaslike - (35%) en buitelandse aandeel blootstelling (15%) was ongeveer 50% mid - 2018. Sy buitelandse blootstelling was 25% op dieselfde tyd. Onderliggende beleggings wat in hierdie portefeulje ingesluit sal word, naas bates wat heelwat likiditeit verskaf, sal bestaan uit eenhede in effektetrusts wat hoofsaaklik in aandele, eiendomsaandele, eiendomsverwante sekuriteite, nie – aandeel sekuriteite en geldmarkinstrumente belê. Hierdie fonds voldoen aan die vereistes van Regulasie 28.  

 

SBRO BCI Bestuurde FvF / Inflasie + 6%
Hierdie portefeulje streef daarna om die belegger ‘n hoȅ langtermyn opbrengs te bied. Die samestelling van die portefeulje reflekteer die beleggingstruktuur van ‘n aftreefonds en sal voldoen aan die omsigtige beleggingsriglyne soos deur die Wet vereis. Hierdie portefeulje se plaaslike (52%) en buitelandse aandeel blootstelling (15%) was ongeveer 67% van die netto batewaarde van die portefeulje mid – jaar 2018. Sy buitelandse blootstelling was 23% op daardie moment.

SBRO BCI Geselekteerde Gebalanseerde Portefeulje

Hierdie portefeulje is ‘n multi - bestuurde portefeulje wat voldoen aan omsigtige beleggings - riglyne en is op 1 Desember 2018 geloods. Dit ressorteer onder die ASISA kategorie “Medium Ekwiteit Kategorie Gemiddeld”. The primêre beleggings oogmerk van hierdie portefeulje is om aan die belegger ‘n matige lang termyn totale opbrengs te verskaf. Beleggings wat in hierdie portefeulje ingesluit word is, eenheidsbelange in effektetrusts wat onder andere in ekwiteitsekuriteite, eiendomssekuriteite, nie – ekwiteitsekuriteite, geldmark instrumente, voorkeuraandele, gelyste en ongelyste instrumente, effekte en ander rentedraende instrumente en sekuriteite belê. Hierdie portefeulje word bestuur onderhewig aan die beperkinge gestel deur Regulasie 28.  

TOEKENNINGS

Sedert sy ontstaan het SBRO Fondsbestuurders baie goed gedoen in die beleggingsindustrie in Suid Afrika. In 2014 is die gesogte “Raging Bull Award” vir die bes – presterende Multi – Bate Effektetrust in Suid Afrika aan die SBRO Gebalanseerde FvF toegeken.

ONS VENNOTE

Gedurende die afgelope paar jaar het ons met ‘n hele aantal maatskappye ooreenkomste gesluit om te verseker dat ons, as finansiële adviseurs, ons kliȅnte met betroubare produkte, wat in hul behoeftes kan pas, kan voorsien. Ons vennote is:

Stanlib                                       Glacier                                    Boutique Collective Investments

Boutique Collective Investments (RF) (Pty) Ltd (“BCI”) is ‘n geregistreede Bestuurder van Boetiek Effektetrusts wat ingevolge die Wet op Kollektiewe Belegging Skemas Beheer, Nr 45 van 2002 goedegekeur is. BCI is ‘n lid van ASISA. Effektetrusts in aandele is tipies medium na langtermyn beleggings. Die waarde van die belang in die effektetrust mag opwaarts en of afwaarts fluktueer, en die historiese prestasie is nie noodwendig ‘n aanduiding van die toekosmtige prestasie nie. Die Bestuurder waarborg nie die kapitaal of opbrengs van ‘n spesifieke portefuelje nie. Effektetrusts word verhandel teen heersende pryse en kan deelneem aan leen en uitleen van sekuriteite. ‘n Skedule van fooie, kostes en maksimum kommissies is beskikbaar op versoek. BCI behou die reg voor om die portefuelje vir nuwe beleggers te sluit en om sekere portefueljes van tyd tot tyd te heropen ten einde dit meer effektiewelik te bestuur.

BEPALINGS & VOORWAARDES

S-BRO FONDSBESTUURDERS (EDMS) BPK (FSCA kategorie 2: Nr: 41855) (Reg nr: 1999/018626/07)

© 2018 deur S-Bro. Trots ontwerp deur PIXILLUSIONS